Jeg vil i det følgende forsøge kortfattet at redegøre for nogle af de skattemæssige problemstillinger der knytter sig til det at beskæftiger sig med fremstilling af billeder.

Det følgende står som min opfattelse af tingene på baggrund af 23 års virke hos skattevæsenet og efterfølgende 20 år som selvstændig registreret revisor.

Statsskatteloven
Denne lov indeholder de grundlæggende principper for hvem der er skattepligtig til Danmark og hvad der er skattepligtig indtægt og hvad der kan fratrækkes ved indkomstopgørelse.

§4 indledes med:

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.: ………

D.v.s. hvis ikke en indtægt er udtrykkelig nævnt som ikke skattepligtig, ja så vil den være skattepligtig!

De indtægter der ikke er skattepligtige er nævnt i :

§ 5

Til Indkomst henregnes ikke:

a. Formueforøgelse, der fremkommer ved, at de Formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i Værdi – medens der paa den anden Side ikke gives Fradrag i Indkomsten for deres Synken i Værdi -, eller Indtægter, som hidrører fra Salg af den skattepligtiges Ejendele (herunder indbefattet Værdipapirer), for saa vidt disse Salg ikke henhører til vedkommendes Næringsvej, for Eksempel Handelsvirksomhed med faste Ejendomme, eller er foretaget i Spekulationsøjemed, i hvilke Tilfælde den derved indvundne Handelsfortjeneste henregnes til Indkomsten, ligesom ogsaa eventuelt Tab kan fradrages i denne. Ved Salg af fast Ejendom samt Aktier og lignende offentlige Værdipapirer, der er indkøbt efter 1. Januar 1922, anses Spekulationshensigt at have foreligget, naar Salget sker inden 2 Aar efter Erhvervelsen, medmindre det modsatte godtgøres at være Tilfældet;

b. Gaver, der falder ind under Afsnit III. i Lov om Afgift af Arv og Gave, samt Formueforøgelse, som hidrører fra Arv og Forskud paa saavel falden som ikke falden Arv eller fra Indgaaelse af Ægteskab, Udbetaling af Livsforsikringer, Brandforsikringer og deslige;

c. de Indtægter, der hidrører fra Kapitalforbrug eller Optagelse af Laan;

d. Dagpenge og Rejsegodtgørelser, begge Dele under Udførelse af offentlige Hverv, der gør det nødvendigt for den paagældende at tage Ophold udenfor hans Hjemstedskommune;

e. Den Medlemmer af Rigsdagen tilkommende Godtgørelse for Udførelsen af nævnte Hverv, for saa vidt angaar Halvdelen af det til hvert Medlem udbetalte Beløb.

Den under a. og b. omhandlede Formueforøgelse, ligesom ogsaa den Formueformindskelse, der fremkommer ved Formuegenstandes Synken i Værdi, kommer derfor kun i Betragtning, for saa vidt som Formuens Udbytte derved er blevet forøget eller formindsket, og da kun med Beløbet af den saaledes fremkomne Udbytteforøgelse eller Udbytteformindskelse

Konklusion

Så snart du sælger et billede vil skattevæsenet kunne kaste sig over dig og bede om at se et regnskab!

Hobby

Nogen vil straks påberåbe sig at det er hobby og dermed ikke skattepligtig, men den går ikke. Overskud ved hobbyvirksomhed er skattepligtig. Og nu brugte jeg begrebet “overskud”. For det ligger jo sådan at der jo er nogle udgifter ved at producere det pågældende billede som kan trækkes fra, således at det kun er fortjenesten man bliver skattepligtig af.

Statsskattelovens § 6

Paragraffen indledes med:

Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage:

a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger;

Der er altså nogle udgifter der kan fradrages, og hvad så hvis udgifterne overstiger indtægterne, kan jeg så trække underskuddet fra?

Hobby contra erhverv

Spørgsmål om underskud kan trækkes fra eller ej afhænger af om der er tale om erhvervsmæssig virksomhed. Der er en lang retspraksis på området som man kan støtte sig til, men det er karakteristisk for erhvervsmæssig virksomhed at den tager sigte på at give overskud, og et overskud der dels kan forrenter den investerede kapital i virksomheden og dels give den erhvervsdrivende et rimeligt afkast af den tid han har brugt i virksomheden. I praksis skal man over tid altså kunne leve af virksomhedens afkast, og dermed falder en meget stor gruppe billedkunstnere uden for gruppen erhvervsdrivende.

Og hvad betyder så det?

Ja som jeg tidligere har skrevet, så kan underskud af hobbyvirksomhed ikke fratrækkes ved opgørelsen af årets indkomst, og hvad værre er, – underskuddet kan heller ikke gemmes til senere år hvor hobbyvirksomheden giver overskud.

Konsekvens

Hvis du ikke kan leve af din kunst, og der ikke er udsigt til det, så bør du undgå at løbe ind i en skattesag om din virksomhed er erhvervsmæssig eller ej. Ved den regnskabsmæssige opgørelse bør du i videst muligt omfang aktivere alle de udgifter der kan aktiveres, og dermed begrænse underskuddet. Vedvarende store underskud påkalder sig udsøgningssystemernes opmærksomhed. Og så bør vi måske kaste blikket på hvordan resultatet opgøres.

Resultatopgørelse

I regnskabssproget taler vi om  årsregnskab,  årsrapport, råbalance og balance. Fælles er, at disse navne reelt dækker over det samme, nemlig en indkomstopgørelse, en formueopgørelse og en kapitalforklaring.

Indtægter giver jo sig selv. Det er salg, ikke kun dem der har betalt, men alle salg. D.v.s. hvis en har købt et billede men ikke betalt eller mangler at betale noget, så skal hele salgsprisen registreres som indtægt og tilgodehavendet optages under aktiver.

Udgifter er noget mere komplicerede at opgøre, idet man som der står i statsskatteloven, skal have fradrag for de udgifter der er ved at erhverve indkomsten. Det betyder f.eks. at man ikke kan få fradrag for de udgifter der har været ved de billeder der endnu ikke er solgt – det være sig indramning, papir, kridt o.s.v., da disse billeder jo endnu ikke har givet nogen indkomst. Også inddirekte udgifter vil kunne begrænses.

På den anden side er det jo en fordel at man så kan aktivere disse udgifter og gemme dem til man senere sælger sit billede.

Vi kommer derfor til at lave en opgørelse over vort varelager. Varelager består dels af færdige billeder og papir, pap, kridt, glas o.s.v. og der skal årligt foreligge en opgørelse over varelageret ved regnskabsårets udgang, hvilket for størstedelen vil være pr. 31/12.

Opgørelse skal således indeholde oplysninger om hvert billede har kostet at fremstille, og hvad købsprisen er for de råvarer og hjælpematerialer man har liggende. – Ja det er meget omfattende, og jeg har endnu ikke mødt nogen billedkunstnere der har efterlevet dette krav, men det ændrer ikke noget på at jeg vil opfordre jer til det.

Har du f.eks. som følge af sommerturen til Lyø produceret 6 billeder, så vil jeg opfordre hobbyisterne til at aktivere udgiften til produktionen af disse 6 billeder. Har du et bogholderisystem på computeren, så lav en konto til hvert billede du producerer og sæt kontonummeret bag på billedet, så er det lettere at håndtere fordelingen af udgifterne. Og hvordan var det så med den tur til Lyø? Jo du har jo haft udgift til færge, måske overnatning, kilometerpenge for kørsel (for 2013 3,82 kr. pr. km for de første 20.000 km). Overnatning og kost kan enten opgøres efter faktiske udgifter reduceret med sparet hjemmeforbrug, eller med standardsatser, som for 2013 er 455 kr. i døgnet til kost og 195 kr. til logi. Småfornødenheder yderligere 25% af kostsatsen eller 113,75 kr..

Så for mange af jer vil de billeder der produceres i forbindelse med rejsen eller efterfølgende derhjemme efter fotos, hurtigt overstige den kommende salgspris.

Udover disse udgifter til rejseaktiviteter, kan du have udgifter til udstillinger og deltagelse heri. Disse udgifter er jo salgsomkostninger som skal opføres som udgift i regnskabet.

Kontingenter, telefon, internet, porto, faglitteratur, computer eller andre småaktiver, bør du ikke glemme når du laver dit regnskab.

Det kan godt virke noget overvældende, men måske har du nogen du kan drøfte det med, måske har du i din forening et forum hvori du kan rejse dine spørgsmål. Det vigtigste er at komme i gang med at registrere dine indtægter og dine udgifter – få det nu fixet !

Ovenstående er ikke udtømmende for alle de problemstillinger der knytter sig til indkomstopgørelsen, men jeg håber alligevel mine oplysninger kan være dig til gavn.

Per Laustsen

 

 

 


Kommentarer

SKAT – regnskab — Ingen kommentarer

Skriv et svar